سری های ساب صیقل دهی

    1. بلوک سایش الماسبلوک سایش الماس بطور وسیعی در خطوط صیقل دهی اتوماتیک برای تولید کاشی سرامیک صیقل داده شده و صفحات سنگ کوارتز استفاده می شود.
    1. بلوک صیقل دهی الاستیکبلوک صیقل دهی الاستیک بطور وسیعی در ماشینهای لعاب صیقل دهنده و ماشینهای صیقل دهی عمومی برای تولید کاشی های لعاب دار، کاشی های کریستال صیقلی، کاشی های آنتیک و دیگر کاشی های شبه قالبی بکار می روند.