لایه آلیاژی

صفحه لایه آلیاژی، قالب صفحه لایه آلیاژی، صفحه جانبی آلیاژی

 لایه آلیاژی

صفحات لایه آلیاژی از به روز آوری تکنولوژی قالب اصلی حاصل شده است و برای توسعه آجر در سه گروه مختلف استفاده می شود. صفحه جانبی آلیاژی یک قطعه کلیدی است و در شکل دهی آجرها با مشخصات خاص سودمند می باشد. در حین استفاده از این تکنولوژی، ما سرعت تولید را دوبرابر کردیم.

فارم استعلام